หลักสูตร

สมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หลักสูตร 4ปีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,ปวช หรือเทียบเท่าและหลักสูตรเทียบโอน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวส., อนุปริญญา
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกที่คณะกรรมการการคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • เป็นผู้ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง และโรคอื่นๆ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  การเทียบโอนหน่วยกิต

 • Transcript
  - เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ใช้ตัวจริงที่ออกโดยสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ
  - ปริญญาตรีใบที่สอง สำเนาใบ Transcript จำนวน 2 ฉบับ
 • คำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 ฉบับ

  หมายเหตุ : กรณี ที่รอ Transcript ตัวจริงซึ่งเป็นฉบับทางการออกโดยสถาบัน ให้ใช้ใบเช็กเกรดเพื่อเทียบโอนรายวิชาเป็นการชั่วคราวก่อน ระหว่างที่ยังรอฉบับตัวจริง

 •  

   

  เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6),ปวช,ปวส,อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

  หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็นขนาด A4 พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 •  

  หลักสูตร

  คณะเทคโนโลยี

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -
  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน -
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ -
  สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน -

  คณะบริหารธุรกิจ

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาการตลาด -
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป -
  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร -

  คณะศิลปศาสตร์

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาการโรงแรม -
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ -
  สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร -

  คณะบัญชี

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาการบัญชี -

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ -

  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย -

  วิทยาลัยนานาชาติ

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ -
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น -
  สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว -

  ปริญญาโท

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต -
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต -

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม

  Remarks: พิเศษลดทันที 15% สำหรับผู้ชำระเป็นเงินสด

  สมัครเรียน

  สมัครเรียนด้วยตัวเองได้ที่นี่ Click ->

  สมัคร Online

  สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ในเวลาทำการ 8.00 - 16.30 น.
 • โทรศัพท์ : +662-878-5000-5 (เบอร์ต่อภายใน CLICK )
 • แฟกต์ : + 66 2-878-5012
 • เว็บไซต์ : http://www.siamtechno.ac.th
 • อีเมล์ : info@siamtechno.ac.th
  หมายเหตุ
 • ค่าสมัคร 200
 • ค่าธรรมเนียบแรกเข้า 2,000 บ. (ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าบัตรนักศึกษา)

  **** สถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ

 •  

  ปฏิทิน

  รายการ กำหนดการ หน่วยงาน
  - - - -