หลักสูตร

สมัครเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หลักสูตร 4ปีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6,ปวช หรือเทียบเท่าและหลักสูตรเทียบโอน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวส., อนุปริญญา
 • เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกที่คณะกรรมการการคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ
 • เป็นผู้ปราศจากโรคติดต่อร้ายแรง และโรคอื่นๆ ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการศึกษา และการประกอบอาชีพ
 • ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่กรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

  การเทียบโอนหน่วยกิต

 • Transcript
  - เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ใช้ตัวจริงที่ออกโดยสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ
  - ปริญญาตรีใบที่สอง สำเนาใบ Transcript จำนวน 2 ฉบับ
 • คำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 ฉบับ

  หมายเหตุ : กรณี ที่รอ Transcript ตัวจริงซึ่งเป็นฉบับทางการออกโดยสถาบัน ให้ใช้ใบเช็กเกรดเพื่อเทียบโอนรายวิชาเป็นการชั่วคราวก่อน ระหว่างที่ยังรอฉบับตัวจริง

 •  

   

  เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6),ปวช,ปวส,อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

  หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็นขนาด A4 พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 •  

  หลักสูตร

  คณะเทคโนโลยี

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ -
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -
  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน -
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ -
  สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน -

  คณะบริหารธุรกิจ

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาการตลาด -
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -
  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป -
  สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร -

  คณะศิลปศาสตร์

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาการโรงแรม -
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ -
  สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร -

  คณะบัญชี

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาการบัญชี -

  คณะรัฐประศาสนศาสตร์

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ -

  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -
  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย -

  วิทยาลัยนานาชาติ

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ -
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่พูดภาษาอื่น -
  สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว -

  *** Hospitality

       Our latest planned addition to the international curriculum is Hospitality Management. Tourism, including hotel and restaurant management, provides a huge source of employment opportunities for Thais both here in Thailand and abroad. Our curriculum was just approved by the Ministry of Education, and we look forward to enrollment in this program next year.
       Students will learn management tools that are critical to success, beginning with an absolute need to communicate effectively in English. Beyond English, students will learn both the retail side of management and the internal controls to ensure ongoing profitability. Additionally, our students will gain superb customer service-related skills because restaurants and hotel “live or die” based on their customer service.
       In their senior year, we anticipate placing hospitality students into the industry with internships, and we are currently exploring various partnerships that will provide mutual value to our students but the business community as well.

  ปริญญาโท

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -
  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต -
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต -

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  รอบปกติ รอบค่ำ รอบวันอาทิตย์ ค่าเทอม

  Remarks: พิเศษลดทันที 15% สำหรับผู้ชำระเป็นเงินสด

  สมัครเรียน

  สมัครเรียนด้วยตัวเองได้ที่นี่ Click ->

  สมัคร Online

  สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ในเวลาทำการ 8.00 - 16.30 น.
 • โทรศัพท์ : +662-878-5000-5 (เบอร์ต่อภายใน CLICK )
 • แฟกต์ : + 66 2-878-5012
 • เว็บไซต์ : http://www.siamtechno.ac.th
 • อีเมล์ : info@siamtechno.ac.th
  หมายเหตุ
 • ค่าสมัคร 200
 • ค่าธรรมเนียบแรกเข้า 2,000 บ. (ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าบัตรนักศึกษา)

  **** สถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ

 •  

  ปฏิทิน

  รายการ กำหนดการ หน่วยงาน
  - - - -