ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินประจำปีการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560
ที่ รายการ ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
1/2560 2/2560 ฤดูร้อน/2560

1

ลงทะเบียนเรียนรายวิชา และการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ 2560
- นักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเรียน 2 ก.พ.- 29 ก.ค.60 6 - 24 ธ.ค.60
- นักศึกษาเก่า ลงทะเบียนเรียน 19 - 29 ก.ค.60 19 - 24 ธ.ค.60 8 - 12 พ.ค.61
- การเรียนปรับพื้นฐานและกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560 6 มิ.ย. -  27 ก.ค.60
- การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 1 - 11 ส.ค.60 3 - 14 ม.ค.61 8 - 12 พ.ค.61
- วันสิ้นสุดการขอย้ายคณะ/สาขาวิชา/รอบ 31 ส.ค.60 28 ม.ค.61

2

วันเปิดภาคการศึกษา 8 ส.ค.60 3 ม.ค.61 15 พ.ค.61

3

ลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า
- ช่วงวันลงทะเบียนล่าช้า / ชำระเงินล่าช้า 8 - 19 ส.ค.60 3 -14 ม.ค.61 15 - 22 พ.ค.61
(ชำระเงินค่าปรับตามระเบียบ)

4

ช่วงวันทำการขอเพิ่ม/ถอนรายวิชา
- วันสิ้นสุดการขอเพิ่มรายวิชา 19 ส.ค.60 14 ม.ค.61 22 พ.ค.61
- ช่วงวันถอนรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม 8 - 20 ส.ค.60 3 -14 ม.ค.61 15 - 22 พ.ค.61
- ช่วงวันทำการขอถอนรายวิชาโดยไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน 22 ส.ค. - 8 ต.ค.60 16 ม.ค. - 25 ก.พ.61 23 พ.ค.- 3 มิ.ย.61
- วันสิ้นสุดการขอถอนรายวิชา 10 ต.ค.60 27 ก.พ.61 5 มิ.ย.61

5

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 25 พ.ย.60 21 เม.ย.61 14 ก.ค.61

6

กำหนดการสอบวัดผล
- สอบกลางภาคการศึกษา 3 - 7 ต.ค.60 27 ก.พ. - 3 มี.ค.61 12 - 16 มิ.ย.61
- สอบปลายภาคการศึกษา 28 พ.ย. - 2 ธ.ค.60 24 - 28 เม.ย.61 17 - 21 ก.ค.61
- ส่งผลการสอบให้ฝ่ายวิชาการ 12 - 17 ธ.ค.60 8 - 13 พ.ค.61 25 - 29 ก.ค.61
- ประกาศผลสอบให้นักศึกษาทราบ 22 ธ.ค.60 18 พ.ค.61 31 ก.ค.61

7

วันที่อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา 22 ธ.ค.60 18 พ.ค.61 31 ก.ค.61

8

ยื่นเอกสารขอผ่อนผันทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2560
เฉพาะนักศึกษาที่เกิดปี พ.ศ. 2540 หรือเคยผ่อนผันจากสถานศึกษาอื่นมาแล้ว 8 ส.ค. - 30 พ.ย.60 3 - 31 ม.ค.61

9

กิจกรรมนักศึกษา
1. หล่อเทียนพรรษา / แห่เทียนพรรษา 6 - 7 ก.ค.60
2. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ/นานาชาติสำหรับนักศึกษา ก.ค.60
3. พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 ก.ค.60
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 6 ส.ค.60
5. พิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 11 ส.ค.60
6. วันรำลึกผู้ก่อตั้ง 15 ส.ค.60
7. พิธีไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 3 ก.ย.60
8. ตรวจสุขภาพนักศึกษา 22 ก.ย.60
9. รับน้องสร้างสรรค์สายสัมพันธ์ STC 22 ก.ย.60
10. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ต.ค.60
11. ประกวด Mr.& Miss STC 2017 27 ต.ค.60
12. โครงการส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม "ประเพณีลอยกระทง" 3 พ.ย.60
13. โครงการสอบธรรมสนามหลวง ปี 2560 พ.ย. - ธ.ค.60
14. กิจกรรม STC OPEN HOUSE พ.ย. - ธ.ค.60
15. พิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร 2 ธ.ค.60
      มหาภูมิพลอดุลยเดช (วันพ่อและวันชาติ)
16. กิจกรรมสร้างเด็กรุ่นใหม่จากใจเทคโนโลยีสยาม 13 ม.ค.61
17. กีฬาสานสัมพันธ์ STC Games ครั้งที่ 7 20-23 ก.พ.61
18. กิจกรรมเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 11,13 มี.ค.61
19. พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ปี 2560 22 มี.ค.61
20. โครงการรับน้องจิตอาสาปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 เม.ย.61
21. กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมงานมหาสงกรานต์ ปี 2561 12 เม.ย.61
22. ปัจฉิมนิเทศ เม.ย.61
23. กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท เม.ย.61
หมายเหตุ ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม