Siam Technology College ประกาศวิทยาลัยโนโลยีสยาม ที่ ๐๐๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ 02 878 5000

วิทยาลัยจึงขอพิจารณากำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑  โดยวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกำหนดการ/การนัดหมายต่างๆ ให้ทราบต่อไป 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Date: 2018-04-04


Download