Siam Technology College ประกาศ สำหรับว่าที่บัณฑิตที่จะเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตรให้รีบดำเนินการแจ้งความจำนงการเข้าร่วมก่อนวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 61 นี้เท่านั้นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้ 02 878 5000

ด่วน!! ผู้สำเร็จการศึกษาแจ้งความจำนง “การเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร” ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผลหรือโทร.ยืนยันข้อมูล

ที่ 02-878-5026-27 ก่อนวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00น. เท่านั้นน 

Date: 2018-08-03

ไม่มีเอกสารประกอบ