กิจกรรมการฝึกอบรมค่ายเชิงปฏิบัติการและการประกวด กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ประเภทสื่อหนังสั้น

Date:[2017-01-18]

วันที่ 18 มกราคม 2560 สาขาวิชานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิทัล
นำโดยอาจารย์อมรรัตน์ สีสุข ได้นำนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิทัล
สาขาคอมพิวเตอร์ธุกิจ และสาขาการเงินการธนาคาร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมค่ายเชิงปฏิบัติการและการประกวด กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ประเภทสื่อหนังสั้น ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 
#กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
#สังคมดิจิทัลสร้างสรรค์ #เยาวชนปั้นฝัน #สร้างสรรค์สื่อ
#คัดเลือกจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
#เข้าร่วมอบรมจำนวน60ทีม
#ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!