วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดการฝึกซ้อมขั้นตอนวิธีการเข้ารับประทานปริญญาบัตร โดยในวันของการซ้อมย่อย จะเป็นระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)

Date:[2017-02-06]


 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดการฝึกซ้อมขั้นตอนวิธีการเข้ารับประทานปริญญาบัตร โดยในวันของการซ้อมย่อย จะเป็นระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี)โดยมี รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวให้โอวาท และ ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยีพูดแสดงความยินดี เปิดพิธีฝึกซ้อมโดย ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง เป็นประธานฝ่ายฝึกซ้อมและมีทีมงานคอยให้คำแนะนำ และฝึกขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพิธีประทานปริญญาบัตร

 

                           วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
                            เวลา 7.00 - 16.00 น.


                            ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 ที่จะถึงนี้
                            ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!