สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากำลังทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจดทัล (Tech startup)

Date:[2017-02-22]

วันอังคาร ที่21 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 13.00-16.00 น.

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากำลังทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจดทัล (Tech startup) ภายใต้ชื่อ Digital Startup

ณ ห้องประชุม 9201 ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

รูปกิจกรรมทั้งหมด!!