หลักสูตร eLearning

บทเรียนออนไลน์

 

หลักสูตร

คณะเทคโนโลยี

Link Video
อาจารย์กฤติเดช ดวงใจบุญ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์โกศาสตร์ ทวิชศรี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์วิโรนจ์ ขาวละออ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์องอาจ วิเศษสุข สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์วริศร์ รัตนนิมิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์พิชญา แจ่มจันทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์คมสันต์ พิทยาภรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์จิรวุฒิ ลิ้มวีระประจักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์กำจัด ใจตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์ทวิทย์ วิทย์สหมุนี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์ประสงค์ศักดิ์ สองศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า และระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์จิรวัตน์ กรุณา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ โรหิตเสถียร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์เก่งกล้า กุณรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์นภดล ลีลารุ่งโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์วรรณลักษณ์ อภินาวิน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ประจักษ์ พรมงาม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์นิลุบล หงษ์เลิศสกุล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ชลิดา โป๊ะมา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์เฉลิมพล เมืองลือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ธเนศ วิลาสมงคลชัย สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน Click Here

คณะบริหารธุรกิจ

Link Video
อาจารย์ประกาศ ปาวา ทองสว่าง สาขาวิชาการตลาด Click Here
อาจารย์ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์ สาขาวิชาการตลาด Click Here
อาจารย์วงศกร อยู่มาก สาขาวิชาการตลาด Click Here
อาจารย์ว่าที่ร.ท.โยธิน เทพบุญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ธนกร เริงเกษตรกรณ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารยประภาศรี บิดาศักดิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ภารวี ศรีกาญจน์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ดร.สุรางค์ บุญยะพงค์ไชย สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Click Here
อาจารย์กฤษฏา เครือชาลี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร Click Here
อาจารย์พิทย์สุดา หมื่นหาญ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Click Here
อาจารย์ภาคิณ พันธ์ขาว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Click Here
อาจารย์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Click Here

คณะศิลปศาสตร์

Link Video
อาจารย์อมร เหรียญทักษิณายัน สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์กฤษกนก วรรณวีระ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยะปัญญา สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์ยุทธพงษ์ สีม่วง สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์อมรรัตน์ สีสุข สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์อรรถเชฏฐ์ กระแสร์อินทร์ สาขาวิชาสื่อดิจิทัล Click Here
อาจารย์ภูชิษา ปันแก้ว สาขาวิชาการโรงแรม Click Here
อาจารย์วสันต์ กานต์วรรัตย์ สาขาวิชาการโรงแรม Click Here
อาจารย์สิริพร ดงสิงห์ สาขาวิชาการโรงแรม Click Here
อาจารย์อำไพ บูรณกิตติภิญโญ สาขาวิชาการโรงแรม Click Here

คณะบัญชี

Link Video
อาจารย์อนันทชัย สาสดีอ่อง สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์สุนิสา พิมมานัส สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์สุภาวดี สมศรี สาขาวิชาการบัญชี Click Here
อาจารย์สุวรรณา ฤกษะสาร สาขาวิชาการบัญชี Click Here

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Link Video
อาจารย์ชานนท์ คันธฤทธิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์ธฤษณุ รอดรักษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์อดิศักดิ์ ดีสมุทร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Click Here

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Link Video
อาจารย์ผศ.ดร.สิทธิพันธุ์ ไชยนันทร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์สรินทร พัฒอำพันธ์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์อินจิรา นิยมธูร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์ญาณิศา พึ่งเกตุ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Click Here
อาจารย์นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Click Here
อาจารย์รัชนีกร ชมสวน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Click Here

วิชาพื้นฐาน

Link Video
อาจารย์ดร.นิเวศ วงศ์สุวรรณ - Click Here
อาจารย์จุฑามาส นาคน้ำ - Click Here
อาจารย์กิจสดายุทต์ สังข์ทอง - Click Here
อาจารย์กฤตยา ศุภมิตร - Click Here
อาจารย์กัลยาณี เดชปรีชา - Click Here
อาจารย์เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์ - Click Here
อาจารย์นภารวี ไวขุนทด - Click Here
อาจารย์ศิริลักษณ์ อินต๊ะจา - Click Here

วิทยาลัยนานาชาติ

Link Video

ปริญญาโท

Link Video

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Link Video

Remarks:

สมัครเรียน