หลักสูตร eLearning

บทเรียนออนไลน์

 

หลักสูตร

คณะเทคโนโลยี

Link Video
อาจารย์กฤติเดช ดวงใจบุญ วิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์โกศาสตร์ ทวิชศรี วิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์วิโรนจ์ ขาวละออ วิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์องอาจ วิเศษสุข วิศวกรรมพลังงาน Click Here
อาจารย์สุทธิลักษณ์ ชุนประวัติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์วริศร์ รัตนนิมิตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์พิชญา แจ่มจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์คมสันต์ พิทยาภรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Click Here
อาจารย์จิรวุฒิ ลิ้มวีระประจักษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์กำจัด ใจตรง เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์ทวิทย์ วิทย์สหมุนี เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์ประสงค์ศักดิ์ สองศรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ Click Here
อาจารย์จิรวัตน์ กรุณา เทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์ว่าที่ร.ต.ศรายุทธ โรหิตเสถียร เทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์เก่งกล้า กุณรักษ์ เทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์นภดล ลีลารุ่งโรจน์ เทคโนโลยียานยนต์ Click Here
อาจารย์วรรณลักษณ์ อภินาวิน การจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ประจักษ์ พรมงาม การจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์นิลุบล หงษ์เลิศสกุล การจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล การจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ชลิดา โป๊ะมา การจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์เฉลิมพล เมืองลือ การจัดการโลจิสติกส์ Click Here
อาจารย์ธเนศ วิลาสมงคลชัย ซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน Click Here

คณะบริหารธุรกิจ

Link Video
อาจารย์ประกาศ ปาวา ทองสว่าง การตลาด Click Here
อาจารย์ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์ การตลาด Click Here
อาจารย์วงศกร อยู่มาก การตลาด Click Here
อาจารย์ว่าที่ร.ท.โยธิน เทพบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์กัญณัฏฐ์ สุริยันต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ธนกร เริงเกษตรกรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารยประภาศรี บิดาศักดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ภารวี ศรีกาญจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ Click Here
อาจารย์ดร.สุรางค์ บุญยะพงค์ไชย การเงินการธนาคาร Click Here
อาจารย์กฤษฏา เครือชาลี การเงินการธนาคาร Click Here
อาจารย์พิทย์สุดา หมื่นหาญ การจัดการทั่วไป Click Here
อาจารย์ภาคิณ พันธ์ขาว การจัดการทั่วไป Click Here
อาจารย์อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์ การจัดการทั่วไป Click Here

คณะศิลปศาสตร์

Link Video
อาจารย์อมร เหรียญทักษิณายัน นิเทศศาสตร์ Click Here
อาจารย์กฤษกนก วรรณวีระ นิเทศศาสตร์ Click Here
อาจารย์ชัยวัฒน์ ยะปัญญา นิเทศศาสตร์ Click Here
อาจารย์ยุทธพงษ์ สีม่วง นิเทศศาสตร์ Click Here
อาจารย์อมรรัตน์ สีสุข นิเทศศาสตร์ Click Here
อาจารย์อรรถเชฏฐ์ กระแสร์อินทร์ นิเทศศาสตร์ Click Here
อาจารย์ภูชิษา ปันแก้ว การโรงแรม Click Here
อาจารย์วสันต์ กานต์วรรัตย์ การโรงแรม Click Here
อาจารย์สิริพร ดงสิงห์ การโรงแรม Click Here
อาจารย์อำไพ บูรณกิตติภิญโญ การโรงแรม Click Here

คณะบัญชี

Link Video
อาจารย์อนันทชัย สาสดีอ่อง บัญชี Click Here
อาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล บัญชี Click Here
อาจารย์สุนิสา พิมมานัส บัญชี Click Here
อาจารย์สุภาวดี สมศรี บัญชี Click Here
อาจารย์สุวรรณา ฤกษะสาร บัญชี Click Here

คณะรัฐประศาสนศาสตร์

Link Video
อาจารย์ชานนท์ คันธฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์ธฤษณุ รอดรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ Click Here
อาจารย์อดิศักดิ์ ดีสมุทร รัฐประศาสนศาสตร์ Click Here

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Link Video
อาจารย์ผศ.ดร.สิทธิพันธุ์ ไชยนันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์ณัฐพงศ์ วีระทวีพร สาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์สรินทร พัฒอำพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์อินจิรา นิยมธูร สาธารณสุขศาสตร์ Click Here
อาจารย์ญาณิศา พึ่งเกตุ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Click Here
อาจารย์นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Click Here
อาจารย์รัชนีกร ชมสวน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Click Here

วิชาพื้นฐาน

Link Video
อาจารย์ดร.นิเวศ วงศ์สุวรรณ - Click Here
อาจารย์จุฑามาส นาคน้ำ - Click Here
อาจารย์กิจสดายุทต์ สังข์ทอง - Click Here
อาจารย์กฤตยา ศุภมิตร - Click Here
อาจารย์กัลยาณี เดชปรีชา - Click Here
อาจารย์เกรียงศักดิ์ ราชโคตร์ - Click Here
อาจารย์นภารวี ไวขุนทด - Click Here
อาจารย์ศิริลักษณ์ อินต๊ะจา - Click Here

วิทยาลัยนานาชาติ

Link Video

ปริญญาโท

Link Video

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Link Video

Remarks:

สมัครเรียน