#

คณะบริหารธุรกิจ

ปรัชญา : “สมาร์ททักษะ ลักษณะโดดเด่น เน้นวิชาการ ผสานคุณธรรม นำธุรกิจ”

วิสัยทัศน์ : “คณะบริหารธุรกิจมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กับการมีคุณธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”

ปณิธาน: “มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละธุรกิจได้”

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร. โอภาส กิจกำแหง

คณบดี คณะบริหารธุรกิจ คณบดีรุ่นบุกเบิกวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ยังคงดำรงตำแหน่งจวบจนถึงปัจจุบัน ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ผู้บริหารมาร่วม 10 ปี จัดได้ว่าเป็นอาจารย์ที่สอนดี สอนเก่ง ด้วยคารมคมคาย ฝีปากกล้า จัดจ้าน ชนิดที่เรียกได้ว่า “ฟังอาจารย์สอนเพลินจนลืมทุกข์ เพราะมีประสบการณ์เป็นอาจารย์มานานถึง 30 ปี

See Profile

ทิพย์สุดา หมื่นหาญ

ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
หัวหน้าสำนักงานการตลาด


"ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำพาความสำเร็จ"

See Profile

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีกานต์ วัฒนะประทีป

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

"เรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัว อยู่อย่าพอเพียง เพื่อชีวิตที่ลงตัว "

 

See Profile

สาขาที่เปิดสอน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

"เศรษฐกิจก้าวไกลถ้าคนไทยก้าวทันเทคโนโลยีแห่งข้อมุล"

การตลาด

"กลไกการตลาด เท่ากับปัจจัยของการประสบความสำเร็จ:

การจัดการ

"ความมีระเรียบ คือการจัดการที่นำสู่ความก้าวหน้า".

การบัญชี

"สร้างองค์ความรู้ ถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณธรรม คือ นักบัญชีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่มีคุณภาพสู่สากล"

ป.โท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA.)

"ทักษะเป็นเลิส บริหารเป็นเยี่ยม รอบรู้ทันโลก"

BBA NEWS & Activities

จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับสถาบันเครือข่าย

พร้อมร่วมรับฟังคำบรรยาย โดย รศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) ในหัวข้อ "ปล่อยวาง สร้างสุข สนุกกับชีวิต" และร่วมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฎิบัติการต่างๆภายในวิทยาลัยฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรามุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการศึกษาที่สูงขึ้นในระดับอุดมศึกษาต่อไป

เลิกกลัว และกล้า ความสำเร็จจะเกิดขึ้น! ⚡🔥 🏆

สำนักงานการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดย รศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง และทีมงานการตลาด

มอบรางวัล "The best monitoring"

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) มอบรางวัล "The best monitoring" ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในฐานะเป็นสถานบันอุดมศึกษาเอกชน

Christmas is coming!

Christmas is coming! 🌲🎀 🎉 สมัครเรียนวันนี้ !! รับส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 14,000 บาท 🥰

Connect