รายการเอกสารดังนี้

1. ผลการประเมินตนเองของสภาวิทยาลัย
    - ผลการประเมินตนเองของสภาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
    - ผลการประเมินตนเองของสภาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557


2. ผลการดำเนินงานของสถาบันตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
    - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสต์ ปีการศึกษา 2559(รอบ6เดือน)
    - รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
    - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2557

3. แผนการรับสมัครนักศึกษา
    - แผนการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
    - แผนการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
 
    

Date: 2017-09-28

ไม่มีเอกสารประกอบ